Strona główna » Regulamin

Kontakt

 • REKO-OPTYK Maria Sosin
  NIP: 679-133-36-45

 • E-mail:sklep@reko-optyk.pl
 • TelefonGSM 600 830 533
  TEL (12) 655 89 06
 • FaxFAX (12) 655 89 06
 • Godziny działania sklepuobsługa telefoniczna od Pn do Pt: 9.00 - 17.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego REKO-OPTYK
 
I. Postanowienia ogólne

 1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży towarów przy pomocy środków porozumienia się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Marię Sosin prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MARIA SOSIN REKO-OPTYK, zarejestrowaną pod adresem ul. Wielicka 81/49, 30-552 Kraków, o numerze NIP: 679-133-36-45 oraz REGON: 350657080 (zwaną dalej „Sprzedającym”).

1.2 Występującym w dalszej części Regulaminu pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Kupujący – niebędąca Konsumentem osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która składa Zamówienie i/lub korzysta z Usług;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego REKO-OPTYK, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.sklep.reko-optyk.pl/regulamin-pm-5.html;
 4. Strona internetowa – portal internetowy dostępny pod adresem http://sklep.reko-optyk.pl/prowadzony przez Sprzedającego, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia oraz zawierać Umowę sprzedaży ze Sprzedającym;
 5. Towar – części do opraw okularowych, narzędzia, przyrządy, akcesoria okularowe;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 7. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności Usługa zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towarów ze Sprzedającym składane za pośrednictwem Strony internetowej, określające rodzaj i liczbę Towarów.
 
II. Zasady świadczenia Usługi i sprzedaży Towarów
 
2.1 Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia Usług wyłącznie na rzecz Kupujących na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Kupujący zobowiązany jest do:
 1. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 2. nieprowadzenia jawnej lub ukrytej działalności reklamowej.
2.3 Korzystanie ze Strony internetowej, a tym samym możliwość odbioru Usług oraz zawierania Umów sprzedaży, możliwe jest wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
 1. dostęp do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
 4. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
 5. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
 6. Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
 7. Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies, oraz
 8. zalecana rozdzielczość ekranu 1280x800 pikseli.
2.4 Treści przedstawiane na Stronie internetowej, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 
III. Zawarcie umowy Sprzedaży i realizacja Zamówienia

3.1 Kupujący jest uprawniony do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu oraz rejestracji i aktywacji konta. Podstawą rejestracji konta jest kompletne i zgodne z rzeczywistością wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie dokumentu rejestrowego (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS) potwierdzającego działanie w branży optycznej lub pokrewnej na adres: sklep@reko-optyk.pl. Aktywacja konta następuje po weryfikacji danych Kupującego.

3.2 Zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail od Sprzedającego zgodnie z pkt 3.8 Regulaminu.

3.3 Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Złożenie Zamówienia następuje poprzez:
 1. wejście na stronę internetową http://sklep.reko-optyk.pl;
 2. zalogowanie się na swoje konto;
 3. dokonanie wyboru Towaru dostępnego u Sprzedającego;
 4. wskazanie miejsca dostawy Towaru;
– każdorazowo w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje w formularzu Zamówienia.

3.4 Kupujący jest zobowiązany do podania w Zamówieniu następujących danych:
 1. nazwy firmy;
 2. numeru NIP;
 3. adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym);
 4. numeru telefonu kontaktowego;
 5. adresu e-mail;
 6. imienia i nazwiska osoby do kontaktu;
 7. innych danych wskazanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony internetowej (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
3.5 Niepodanie lub podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Kupującego.

3.6 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie”– Kupujący ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej.

3.7 Sprzedający ma prawo wycofać niektóre Towary ze Strony internetowej do momentu złożenia Zamówienia przez Kupującego.

3.8 W razie skutecznego złożenia Zamówienia, Sprzedający potwierdza jego treść i wszystkie istotne elementy, a także sam fakt otrzymania Zamówienia w drodze wiadomości e-mail skierowanej do Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do telefonicznego potwierdzenia Zamówienia przed potwierdzeniem jego treści. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający nie potwierdzi Zamówienia u Kupującego telefonicznie, Sprzedający jest uprawniony do nieprzyjęcia Zamówienia Kupującego.

3.9 W razie zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedający niezwłocznie przekazuje Zamówienie do realizacji. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. Towar zostanie dostarczony Kupującemu nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży lub od momentu wpłynięcia ceny na konto Sprzedającego – w przypadku płatności przelewem. Powyższe nie dotyczy Towarów, których termin dostarczenia został odmiennie określony na Stronie internetowej. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

3.10 Sprzedający zapewnia informację w przedmiocie dostępności oraz ceny Towaru każdorazowo przy danym Towarze na Stronie internetowej. Prezentowane ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (są cenami netto), ani kosztów dostawy.

3.11 Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności:
 1. gotówką przy odbiorze Towaru (płatność za pobraniem) – obowiązuje do kwoty 2.500,00 PLN netto (dwa i pół tysiąca złotych 00/100),
 2. przelewem on-line lub przelewem bankowym (płatność przelewem) – dokonanym przed dostarczeniem towaru na rachunek Sprzedającego numer  23 1140 2004 0000 3402 6647 7668 (mBank).
3.12 Sprzedający zapewnia następujące możliwości dostawy Towaru:
 1. za pośrednictwem kuriera DPD: koszt wysyłki wynosi 18,00 zł netto (osiemnaście złotych 00/100) dla płatności przelewem oraz 20,00 zł netto (dwadzieścia złotych 00/100) dla płatności za pobraniem.
3.13 Sprzedający dostarcza zamówione Towary wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.14 Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 300,00 zł netto (trzysta złotych 00/100) wysyłane jest na koszt Sprzedającego.

3.15 Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym Towarem przy jej odbiorze. W razie stwierdzenia:
 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 2. niekompletności przesyłki,
 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
– Kupujący ma obowiązek sporządzić odpowiedni protokół opisujący wadę Towaru oraz jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego.

3.16 Kupujący wraz z Towarem otrzymuje dowód zakupu (fakturę VAT).

3.17 We wszystkich sprawach związanych z Zamówieniem Kupujący ma prawo kontaktować się ze Sprzedającym mailowo na adres: sklep@reko-optyk.pl lub telefonicznie na numer: 600 830 533.

IV. Reklamacje i gwarancja

4.1 Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji Sprzedającemu dotyczących wad Towarów oraz świadczenia Usług przez Sprzedającego.

4.2 Reklamacje dotyczące wad fizycznych Towarów przyjmowane są poprzez wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na Stronie internetowej po zalogowaniu się przez Kupującego na swoje konto. W zgłoszeniu należy podać datę zakupu towaru oraz przyczynę reklamacji. Reklamacje można zgłosić także drogą mailową na adres: sklep@reko-optyk.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.

4.3 Podstawą przyjęcia reklamacji jest dołączenie dowodu zakupu (faktury VAT).

4.4 Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji odnoszącej się do świadczenia Usług przez Sprzedającego w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego. Reklamacje powinny być składane na adres poczty elektronicznej: sklep@reko-optyk.pl.

4.5 Sprzedający rozpatruje reklamację odnoszącą się do świadczenia Usług w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia Sprzedającemu. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczeniem Usług przez Sprzedającego.

4.6 Towary objęte są wyłącznie gwarancją producenta lub importera. Sprzedający nie udziela gwarancji na Towary.
 
V. Odpowiedzialność

5.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Strony internetowej z powodu okoliczności od niego niezależnych, w tym skutków działania siły wyższej lub okoliczności leżących po stronie Kupującego.

5.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

5.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia.

5.4 Sprzedający zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy infrastruktury technicznej, po uprzednim poinformowaniu Kupującego, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego.

VI. Prywatność i ochrona danych osobowych

6.1 Administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Sprzedający.

6.2 Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@reko-optyk.pl lub zadzwonić na numer telefonu: 600 830 533.Usunięcie danych warunkujących korzystanie ze Strony internetowej powoduje utratę możliwości zawierania umów sprzedaży i składania Zamówień.

6.3 Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów:
 1. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej;
 2. podniesienia jakości usług oferowanych w ramach Strony internetowej;
 3. marketing usług świadczonych przez Sprzedającego lub podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody);
 4. przesyłania przez Sprzedającego na wskazany adres poczty elektronicznej Kupującego zamówionego biuletynu;
 5. obsługa procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń;
 6. wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 7. prowadzenie analiz i statystyk.
6.4 Sprzedający informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego, czasu połączenia Kupującego ze Stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Kupującego na Stronie internetowej. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupującego wyłącznie właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6.6 Dane osobowe Kupujących są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6.7 Sprzedający zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych powierzonych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych mu do przetwarzania.

6.8 Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych należy zgłaszać Sprzedającemu na adres e-mail: sklep@reko-optyk.pl.

6.9 Sprzedający wykorzystuje oprogramowanie lub dane niebędące składnikiem treści Usług, a wprowadzane przez Sprzedającego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, w postaci plików typu cookie – wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z zawieraniem Umów sprzedaży ze Sprzedającym przez Kupującego, a w szczególności w celu:
 1. utrzymania sesji Kupującego;
 2. dostosowania Usług do potrzeb Kupujących;
 3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Strony internetowej, oraz
 4. w celach marketingowych Sprzedającego.
6.10 Dane dotyczące Kupującego, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby ze Strony internetowej oraz wykonywaniem Umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, czy obsługa reklamacji), a następnie zostaną usunięte z systemu.

6.11 Wszelkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez Sprzedającego lub w jego imieniu z Kupującym mogą być utrwalane przez Sprzedającego, za uprzednią zgodą Kupującego, w celach poprawy jakości świadczonych Usług lub w celach dokumentacyjnych.

VII. Postanowienia końcowe

7.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. Zamówienia przyjęte przed zmianą będą realizowane według postanowień obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.

7.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. 2014, poz. 121 ze zm.) – kodeks cywilny.

7.3 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego. Przed skierowaniem rozstrzygnięcia sporu do sądu powszechnego, Strony będą starały się rozwiązać spór na drodze polubownej.

7.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu